Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

17/06/2024

Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (FUE)

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:23/12/2022

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet obtenir un informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
En el moment de la presentació, la taxa prevista en l'ordenança fiscal número 13 de l'Ajuntament de Vic, que té un cost de 110,25 €. Es pot pagar amb targeta de crèdit al Registre General de l'Ajuntament.

Quin és el termini de resolució?
Màxim vint dies per a les activitats subjectes al règim de comunicació prèvia; un mes per a la resta. La seva vigència és de sis mesos.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic o bé el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Continua la tramitació dels procediments als quals es vincula, sens perjudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l’ordenament jurídic.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
L’informe urbanístic caduca en el termini de 6 mesos des de la data de la seva expedició.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióÒrgan Responsable
Serveis Generals
FUE