Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

NÍNXOL. Sol·licitud de canvi de titularitat d'un nínxol

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:29/10/2021

Òrgan Responsable:Economia i Serveis


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet fer un canvi de la titularitat de la concessió d'un nínxol del cementiri.
Qui ho pot sol·licitar?
El concessionari o bé un familiar que acrediti l’herència.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
S’ha d’estar al corrent de pagament de la taxa de conservació.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost d'aquest tràmit consisteix en les taxes de concessió o traspàs de nínxols i de servei de manteniment del cementiri, regulades en l'ordenança fiscal número 9 de l'Ajuntament de Vic.

Entre cònjugues i descendents, fins a tercer grau exclusivament:
- Nínxols senzills i columbaris: 16,75 €
- Nínxols dobles i raconers: 33,44 €
- Panteons: 66,73 €

En cas que sigui necessària l’exposició pública, s’hi ha d’afegir els costos corresponents dels edictes publicats al butlletí oficial i a la premsa local: 21,00 €.

El pagament, per concessió o traspàs de nínxols, es fa a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament de Vic amb targeta de crèdit.

La taxa pel servei de conservació del cementiri, per part dels titulars de nínxols, es fa efectiva, anualment, a través de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació.
Quin és el termini de resolució?
El termini de resolució del canvi de titularitat de la concessió d'un nínxol quedarà condicionat al fet que la documentació presentada acrediti correctament l'herència. En cas que estigui ben acreditada aquesta situació, el termini màxim per resoldre serà de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament.
Quina és la unitat tramitadora?
Departament d'Hisenda de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini que l'Ajuntament té per resoldre i no s'ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà denegada.
Formes de tramitació
Òrgan Responsable
Economia i Serveis