Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

27/03/2023

Comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreatives

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:27/01/2020

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una comunicació prèvia a l’inici d’una activitat inclosa en el catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a terme; del Decret 112/2010, no subjectes a cap règim de llicència.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica que pretengui iniciar una activitat inclosa en l’esmentat Catàleg o el seu representant.
De conformitat amb l'art. 7 del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, les persones autoritzades no poden signar en nom de les persones emprenedores o les persones titulars, ni en nom dels seus representants.

Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cal haver obtingut l’informe favorable de compatibilitat urbanística i, si escau, llicència (o haver fet la comunicació prèvia) d’obres.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i forma de pagament seran els que determini l'ordenança fiscal núm. 13 de l'Ajuntament de Vic.

S'aplicaran bonificacions en el pagament de la llicència en els següents casos:

* Canvi de titularitat: bonificació del 80%
* Trasllat: bonificació del 50%
* Ampliació: bonificació del 25%
sempre i quan l'activitat no tingui tributs pendents de pagament. Per poder optar a la bonificació cal fer constar aquesta circumstància a la sol·licitud.

* Un cop calculada la liquidació tindran una reducció/bonificació en la tarifa d'un 10 % quan s’instal·lin en els carrers de 2a categoria i d'un 20 % en els de 3a categoria. La llista de carrers compresos en cada categoria la trobareu en el darrer apartat de les ordenances fiscals.

Quin és el termini de resolució?
Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La comunicació faculta a l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Canvi de titularitat d'una activitat
En cas que vulgueu realitzar un canvi de titularitat, caldrà que presenteu l'imprès específic que trobareu al peu de la pàgina.
Òrgan Responsable
Serveis Generals

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.