Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

25/03/2023

Comunicació prèvia ambiental municipal (FUE)

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:23/12/2022

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una comunicació prèvia a l’inici d’una activitat classificada en l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Qui ho pot sol·licitar?
El titular de l'activitat econòmica o el seu representant.
De conformitat amb l'art. 7 del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, les persones autoritzades no poden signar en nom de les persones emprenedores o les persones titulars, ni en nom dels seus representants.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cal haver obtingut l’informe de compatibilitat urbanística i, si escau la llicència d'obres o la comunicació prèvia d’obres.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes que es generin de la gestió d'aquest tràmit, si s'escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.
El valor i forma de pagament seran els que determini l'ordenança fiscal núm. 13 de l'Ajuntament de Vic.
La tramitació d'aquest procediment per activitats de fins a 500 m2 genera una taxa de 594,00€. Per cada 100 m2 més de superfície s'incrementarà 14,30€.

S'aplicaran bonificacions en el pagament de la llicència en els següents casos:
* Canvi de titularitat: bonificació del 80%
* Trasllat: bonificació del 50%
* Ampliació: bonificació del 25%
sempre i quan l'activitat no tingui tributs pendents de pagament. Per poder optar a la bonificació cal fer constar aquesta circumstància a la sol·licitud.

* Un cop calculada la liquidació tindran una reducció/bonificació en la tarifa d'un 10 % quan s’instal·lin en els carrers de 2a categoria i d'un 20 % en els de 3a categoria. La llista de carrers compresos en cada categoria la trobareu en el darrer apartat de les ordenances fiscals.
Quin és el termini de resolució?
Es pot iniciar l’activitat des del moment de presentació de la comunicació, sempre i quan, prèviament, es compleixin tots els requisits necessaris per a l’exercici de cada activitat en concret.

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada. La comunicació faculta a l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Òrgan Responsable
Serveis Generals
FUE