Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

19/04/2024

Sol·licitud de llicència d'activitats del Catàleg d'espectacles públics i activitats recreatives

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:27/01/2020

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per a activitats incloses en el Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espai oberts al públic on aquests es realitzen, del Decret 112/2010, subjectes a llicència d’establiments oberts al públic de l’article 95 D.112/2010
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cal haver obtingut informe de compatibilitat urbanística favorable.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i forma de pagament seran els que determini l'ordenança fiscal número 13de l'Ajuntament de Vic.

La tramitació d’aquest procediment per activitats de fins a 500 m2 genera una taxa de 742,35€. Per cada 100 m2 més de superfície 21,32€.

S'aplicaran bonificacions en el pagament de la llicència en els següents casos:
* Canvi de titularitat: bonificació del 80%
* Trasllat: bonificació del 50%
* Ampliació: bonificació del 25%
sempre i quan l'activitat no tingui tributs pendents de pagament.

Per poder optar a la bonificació cal fer constar aquesta circumstància a la sol·licitud.


* Un cop calculada la liquidació tindran una reducció/bonificació en la tarifa d'un 10 % quan s’instal·lin en els carrers de 2a categoria i d'un 20 % en els de 3a categoria. La llista de carrers compresos en cada categoria la trobareu en el darrer apartat de les ordenances fiscals.

Quin és el termini de resolució?
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud al registre general de l'Ajuntament
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Efectes desestimatoris en cas de manca de resposta dins de termini (silenci administratiu negatiu), sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Canvi de titularitat d'una activitat
En cas que vulgueu realitzar un canvi de titularitat, caldrà que presenteu l'imprès específic que trobareu al peu de la pàgina.
Òrgan Responsable
Serveis Generals

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.