Declaració responsable d'obertura d'activitats (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet presentar una declaració responsable d’obertura a l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’annex I de la llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment, sempre de forma prèvia a l'obertura de l'activitat.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cal disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i forma de pagament seran els que determini l'ordenança fiscal número 13 de l'Ajuntament de Vic.

Per la tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa, s'hauran d'abonar 254,70€.

S'aplicaran bonificacions en el pagament de la llicència en els següents casos:

* Canvi de titularitat: bonificació del 80%
* Trasllat: bonificació del 50%
* Ampliació: bonificació del 25%
Sempre i quan l'activitat no tingui tributs pendents de pagament.

* Comerços que tinguin una superfície de fins a 150m2: bonificació del 95%. Cal sol·licitar-la específicament fent servir un model de sol·licitud general.

D'acord amb l'article 5 de l'ordenança fiscal número 13, s'aplicarà una reducció del 95 % de les taxes meritades amb motiu de l'inici de noves activitats comercials i de serveis professionals que compleixin almenys tres de les condicions següents:
1. Que sigui comerç de proximitat, entenent-se com a tal, aquell que tingui una superfície total inferior a 150 metres quadrats.
2. Que suposin una diversificació de l'oferta comercial existent al sector delimitat, i vingui a resoldre una mancança real dins del sector.
3. Que es tracti d'establiments singulars, sigui pel seu caràcter innovador o per la capacitat d'atracció de clients, o d'altres activitats.
4. Que es tracti d'activitats amb marca pròpia.
5. Que es tracti d'activitats desenvolupades per artistes, artesans i dissenyadors.
Per obtenir aquesta bonificació cal sol·licitar-la i adjuntar la documentació justificativa de compliment d'almenys tres de les condicions.


* Un cop calculada la liquidació tindran una reducció/bonificació en la tarifa d'un 10 % quan s’instal·lin en els carrers de 2a categoria i d'un 20 % en els de 3a categoria. La llista de carrers compresos en cada categoria la trobareu en el darrer apartat de les ordenances fiscals.
Quin és el termini de resolució?
La declaració responsable presentada d'acord amb el que estableix la normativa vigent és eficaç des de la seva entrada al Registre General de l'Ajuntament de Vic, moment a partir del qual, es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta a l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen i requerir-vos, si escau, l'esmena de la declaració presentada.
Quina és la unitat tramitadora?
Departament de Serveis Generals de l’Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Altra informació d'interès
Si l'activitat que voleu posar en funcionament es tracta d'un establiment alimentari, també haureu de presentar la Declaració de responsable en matèria de salut alimentària que trobareu juntament amb el model de Declaració de responsable d'obertura d'activitats.

Un dels requisits que es demana a la persona interessada és que disposi d'un certifcat signat per un tècnic competent acreditatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, la instal·lació o l'establiment. En el següent enllaç podreu descarregar-vos un model de certificat tècnic que ha redactat la Generalitat de Catalunya:

Model de certificat tècnic

Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic