Comunicació prèvia d'obertura d'activitats (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet presentar una comunicació prèvia d’obertura a l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’annex II de la llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment, sempre de forma prèvia a l'obertura de l'activitat.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cal disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes que es generin de la gestió d'aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.
El valor i forma de pagament són els que determina l'Ordenança Fiscal núm. 13 vigent de l'Ajuntament de Vic.
La tramitació d'aquest procediment genera una taxa de 300,00 €.

També s’hi ha de sumar els 5,50€ de la presentació de les sol·licituds de comunicació prèvia.

S'aplicaran bonificacions en el pagament de la llicència en els següents casos:
* Canvi de titularitat: bonificació del 80%
* Trasllat: bonificació del 50%
* Ampliació: bonificació del 25%
* Comerços que tinguin una superfície de fins a 150m: bonificació del 95%.
Sempre i quan la persona sol·licitant no tingui tributs pendents de pagament. Per poder optar a la bonificació cal fer constar aquesta circumstància a la sol·licitud.

D'acord amb l'article 5 de l'ordenança fiscal número 13, s'aplicarà una reducció del 95 % de les taxes meritades amb motiu de l'inici de noves activitats comercials i de serveis professionals que compleixin almenys tres de les condicions següents:
1. Que sigui comerç de proximitat, entenent-se com a tal, aquell que tingui una superfície total inferior a 150 metres quadrats.
2. Que suposin una diversificació de l'oferta comercial existent al sector delimitat, i vingui a resoldre una mancança real dins del sector.
3. Que es tracti d'establiments singulars, sigui pel seu caràcter innovador o per la capacitat d'atracció de clients, o d'altres activitats.
4. Que es tracti d'activitats amb marca pròpia.
5. Que es tracti d'activitats desenvolupades per artistes, artesans i dissenyadors.
Per obtenir aquesta bonificació cal sol·licitar-la i adjuntar la documentació justificativa del compliment d'almenys tres de les condicions.
Quin és el termini de resolució?
La comunicació prèvia presentada d'acord amb el que estableix la normativa vigent és eficaç des de la seva entrada al Registre General de l'Ajuntament de Vic, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta a l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen i requerir-vos, si escau, l'esmena de la comunicació presentada.
Quina és la unitat tramitadora?
Departament de Serveis Generals de l’Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitació


Altra informació d'interès
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d'obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o pe perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d'esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica