Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

17/06/2024

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat i projecte (FUE)

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:23/12/2022

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet presentar una comunicació d'inici de l'activitat en un establiment, de les activitats contingudes a l'annex de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
Qui ho pot sol·licitar?
El titular de l'activitat econòmica o el seu representant.
De conformitat amb l'art. 7 del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, les persones autoritzades no poden signar en nom de les persones emprenedores o les persones titulars, ni en nom dels seus representants.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment, sempre de forma prèvia a l'obertura de l'activitat.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
En algunes activitats es requereix realitzar un tràmit previ, si és així, no es pot presentar la comunicació d'inici de l'activitat en un establiment fins que la intervenció prèvia sobre l'activitat establerta per la normativa sectorial finalitzi favorablement,

Cal disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El valor i forma de pagament són els que determina l'ordenança fiscal núm. 13 vigent de l'Ajuntament de Vic.
La tramitació d'aquest procediment genera una taxa de 315,00 €.

S'aplicaran bonificacions en el pagament de la llicència en els següents casos:
* Canvi de titularitat: bonificació del 80%
* Trasllat: bonificació del 50%
* Ampliació: bonificació del 25% Sempre i quan l'activitat no tingui tributs pendents de pagament
* Comerços que tinguin una superfície de fins a 150m2: bonificació del 95%.
Cal sol·licitar-la específicament fent servir un model de sol·licitud general.

D'acord amb l'article 5 de l'ordenança fiscal número 13, s'aplicarà una reducció del 95 % de les taxes meritades amb motiu de l'inici de noves activitats comercials i de serveis professionals que compleixin almenys tres de les condicions següents:
1. Que sigui comerç de proximitat, entenent-se com a tal, aquell que tingui una superfície total inferior a 150 metres quadrats.
2. Que suposin una diversificació de l'oferta comercial existent al sector delimitat, i vingui a resoldre una mancança real dins del sector.
3. Que es tracti d'establiments singulars, sigui pel seu caràcter innovador o per la capacitat d'atracció de clients, o d'altres activitats.
4. Que es tracti d'activitats amb marca pròpia.
5. Que es tracti d'activitats desenvolupades per artistes, artesans i dissenyadors. Per obtenir aquesta bonificació cal sol·licitar-la i adjuntar la documentació justificativa del compliment d'almenys tres de les condicions.
* Un cop calculada la liquidació tindran una reducció/bonificació en la tarifa d'un 10 % quan s’instal·lin en els carrers de 2a categoria i d'un 20 % en els de 3a categoria. La llista de carrers compresos en cada categoria la trobareu en el darrer apartat de les ordenances fiscals.
Quin és el termini de resolució?
La comunicació prèvia presentada d'acord amb el que estableix la normativa vigent és eficaç des de la seva entrada al Registre General de l'Ajuntament de Vic, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta a l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen i requerir-vos, si escau, l'esmena de la comunicació presentada.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Altra informació d'interès
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d'obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini de deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.
L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de sis mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.
Aquest procediment d'esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.
Òrgan Responsable
Serveis Generals
FUE