Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:12/04/2018

Òrgan Responsable:Via pública


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una autorització per ocupar la via pública per a realitzar activitats o instal·lacions que suposen una ocupació temporal de la via pública però que no en comporten la seva modificació.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment però sempre s'ha de sol·licitar amb una antel·lació de 10 dies naturals. Aquest termini s'entén que comença a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
En el cas de casetes de pirotècnia han de disposar de l'autorització de l'administració competent per a la venda d'aquest tipus de productes.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i forma de pagament són els que es determinen en l'Ordenança Fiscal vigent número 17 de l'Ajuntament de Vic:

Per l'ocupació de la via pública per a realitzar actes i activitats culturals, lúdiques, esportives, de promoció comercial, publicitat dinàmica, parades informatives (entre d'altres): 46,15 € per dia d'instal·lació.

Per l'ocupació de la via pública per a espectacles i esbarjos.

Si l'activitat que es portarà a terme genera residus, es cobrarà també la corresponent taxa de recollida de residus, regulada a l'Ordenança Fiscal núm. 11 de l'Ajuntament de Vic.

Instal·lacions d'espectacles o d'esbarjo situats al Pg. Pep Ventura i fora del casc urbà:

1- Circs, teatres i espectacles similars: ambdues tarifes no són acumulables i s'haurà de prescindir de la primera tarifa quan es liquidi per la segona (s'estableix un mínim de 51,60 euros per atracció i fira)
Per cada dia de l'ocupació de la via pública81,10 €
Per cada dia de funció: 87,80 €
2- Atraccions de més de 50 m2. per cada m2 i dia (s'estableix un mínim de 51,60 euros per atracció i fira)
Festius 0,80 €
Laborables0,60 €
3- Atraccions de menys de 50m2 i dia
Festius1,00 €
Laborables0,70 €
4- En les festes tradicionals es poden concertar les tarifes per tota la durada de la fira de la manera següent: (es considera que les atraccions tenen un mínim de 4m2)
Atraccions de més de 200m2. per cada m2 o fracció3,50 €
Atraccions de 101m2 a 200 m2 per cada m2 o fracció4,50 €
Atraccions de 51 a 100m2 per cada m2 o fracció5,10 €
Atraccions d'1 m2 a 50m2 per cada m2 o fracció6,50 €


Instal·lacions d'espectacles o d'esbarjo autoritzats excepcionalment dins el casc urbà:


5- Circs per cada m2 i dia0,45 €
6- Auto de xoc, cavallets voladors i atraccions anàlogues, altres casetes o instal·lacions epígrafs 1 i 2 amb un increment del 50%
7- Fiances ( a ingressar a la caixa municipal en el moment de la sol·licitud)
Circs, autos de xoc,teatres i espectacles anàlegs1.199,90 €
Atraccions restants124,90 €


Observació per a les taxes de les ocupacions de la via pública per a realitzar mudances:

L'annex 2 de l'Ordenança Fiscal núm. 17 preveu un 85% de descompte per a les ocupacions de la via pública de les empreses de mudances sempre que aquesta no impliqui el tancament del carrer i:
- El vehicle es col·loqui en càrrega i descàrrega però impliqui la instal·lació d'algun aparell
- Impliqui l'aparcament en carrers on no és necessari tancar cap carril de circulació o en carrers de poca amplada.

Si el vehicle per a realitzar les mudances es col·loca en zona de càrrega i descàrrega sense instal·lar cap aparell, no tributarà.
Quin és el termini de resolució?
El termini que té l'Ajuntament per resoldre la sol·licitud és de dos mesos des de la data de presentació d'aquesta al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
La caducitat es determinarà en el decret de concessió de la llicència, en funció de les dates i horaris que s'hagin especificat en la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Via pública

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.