Sol·licitud de subvenció de les taxes per a famílies nombroses i/o monoparentals


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la subvenció de les taxes per famílies nombroses i/o monoparentals.

Les subvencions consisteixen en la devolució d’una part dels impostos ja abonats en l’any en curs. Es retornen els següents percentatges, sempre i quan es reuneixin també els requisits específics per a cada tipus d’impost o taxa:

- IBI: 20 % de l'import de la taxa del domicili habitual
- IVTM: 20 % de l'import de la taxa
- Gual: 20 % de l'import de la taxa
Qui ho pot sol·licitar?
Les persones que volen obtenir la subvenció de les taxes, han de complir aquests requisits:

- Tenir el carnet de família nombrosa i/o monoparental amb vigència a partir de l'1 de gener de l'any en què es sol·liciti la subvenció.
- Els ingressos de la unitat familiar no poden excedir de l'1,5 % del salari mínim interprofessional (1061,55€ mensuals) per a la primera persona de la unitat, i els de cada una de les altres persones, no poden passar del salari mínim interprofessional (707,70€ mensuals). L'import que es tindrà en compte per a calcular l'accés a la subvenció serà la suma del rendiment del treball i la del rendiment del capital mobiliari de la Declaració de la Renda.
- La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Vic almenys des del dia 1 de gener de l'any en què es sol·licita la subvenció. S'entendrà com a domicili habitual aquell en el que estigui empadronada la persona beneficiària a 1 de gener de l'any de la quota a subvencionar.
- En el cas de les famílies monoparentals, per sol·licitar la subvenció de l'IBI, també cal acreditar que és propietari o llogater d'un habitatge amb un valor cadastral inferior a 180.000,00 €. En cas de ser llogater, a més del lloguer de l'immoble, ha de pagar la totalitat de l'impost de l'IBI a la propietat.
- Per sol·licitar la subvenció de l'IVTM, també cal acreditar ser titular d'un vehicle de tracció mecànica, la potència del qual no excedeixi els 16 CV fiscals. Es concedirà per un sol vehicle per unitat familiar.
- Per sol·licitar la subvenció del gual també cal acreditar que es tributa per la taxa d'ús de les voreres per accedir a la finca o al local del seu habitatge.
Quan es pot sol·licitar?
Abans del 30 de setembre de l'any en que es sol·licita la subvenció.
Quin és el termini de resolució?
El termini de tramitació és d'entre un mes i un mes i mig a partir del pagament de la taxa. En cas que es faci fraccionat, el termini començarà a comptar a partir del pagament del darrer rebut (normalment el segon pagament es fa al mes de novembre).

Recordem que la subvenció es rep sempre després d'haver fet el pagament de la taxa en qüestió i sempre i quan es reuneixin les condicions necessàries per obtenir-la.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitacióTramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica