AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a famílies nombroses i/o monoparentals


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la subvenció de les taxes per famílies nombroses i/o monoparentals.

Les subvencions consisteixen en la devolució d’una part dels impostos ja abonats en l’any en curs. Es retornen els següents percentatges, sempre i quan es reuneixin també els requisits específics per a cada tipus d’impost o taxa:

- IBI: 20 % de l'import de la taxa del domicili habitual
- IVTM: 20 % de l'import de la taxa
- Gual: 20 % de l'import de la taxa
Qui ho pot sol·licitar?
Les persones que volen obtenir la subvenció de les taxes, han de complir aquests requisits:

- Tenir el carnet de família nombrosa i/o monoparental amb vigència a partir de l'1 de gener de l'any en què es sol·liciti la subvenció.
- L'import que es tindrà en compte per a calcular l'accés a la subvenció serà la suma del rendiment del treball i la del rendiment del capital mobiliari de la Declaració de l'IRPF. Els ingressos de la unitat familiar no poden excedir d'aquests:
* Per a les famílies d'un sol membre: 1.350 € (1'5 salari mínim interprofessional)
* Per a les famílies de dos membres: 2.250 €
* Per a les famílies de tres membres: 3.150 €
* Per a les famílies de quatre membres: 4.050 €
* Per a les famílies de cinc membres: 4.950 €
* Per cada membre de més: s'afegeix l'import d'un salari mínim interprofessional (900 €)

- La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Vic almenys des del dia 1 de gener de l'any en què es sol·licita la subvenció. S'entendrà com a domicili habitual aquell en el que estigui empadronada la persona beneficiària a 1 de gener de l'any de la quota a subvencionar.

- En el cas de les famílies monoparentals, per sol·licitar la subvenció de l'IBI, també cal acreditar que és propietari o llogater d'un habitatge amb un valor cadastral inferior a 180.000,00 €. En cas de ser llogater, a més del lloguer de l'immoble, ha de pagar la totalitat de l'impost de l'IBI a la propietat.

- Per sol·licitar la subvenció de l'IVTM, també cal acreditar ser titular d'un vehicle de tracció mecànica, la potència del qual no excedeixi els 16 CV fiscals. Es concedirà per un sol vehicle per unitat familiar.

- Per sol·licitar la subvenció del gual també cal acreditar que es tributa per la taxa d'ús de les voreres per accedir a la finca o al local del seu habitatge.
Quan es pot sol·licitar?
Abans del 30 de setembre de l'any en què es sol·licita.
Quin és el termini de resolució?
El termini de tramitació és d'entre un mes i un mes i mig a partir del pagament de la taxa. En cas que es faci fraccionat, el termini començarà a comptar a partir del pagament del darrer rebut (normalment el tercer pagament es fa al mes de novembre).

Recordem que la subvenció es rep després d'haver fet el pagament de la taxa en qüestió i sempre i quan es reuneixin les condicions necessàries per obtenir-la.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióAltra informació d'interès
Us informem que el fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de fer la declaració de la renda l'any en què es percep.

Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic