Sol·licitud de subvenció de l'impost de béns immobles (IBI)


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la subvenció de l'impost de béns immobles (IBI). Es retorna una part de l'import pagat.
Qui ho pot sol·licitar?
Per poder accedir a la subvenció del 10 % de l'import de la taxa de l'IBI:
- No s'ha de ser propietari d'altres béns immobles, llevat de l'habitatge habitual, una plaça d'aparcament i/o un traster, i l'habitatge habitual ha de tenir un valor cadastral inferior a 180.000 €.
- La unitat familiar o tots els membres empadronats a l'habitatge objecte de la subvenció, no han de tenir, en conjunt, uns ingressos superiors a 30.000 €.

Quan el valor cadastral de l'immoble, destinat exclusivament a l'habitatge habitual, tingui un valor de 40.000,0€ a 60.000,00€, la subvenció serà del 25% de l'import de la taxa de l'IBI. Quan el valor cadastral sigui inferior als 40.000,00€, la subvenció serà del 50% de l'IBI. En ambdós casos:
- La unitat familiar d'un sol membre no pot tenir uns ingressos superiors a l'1,5 del salari mínim interprofessional (1061,55 €). Per a cada membre més de la família aquest salari s'incrementarà en un 0,25 més.

En tots els casos cal:
- La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Vic almenys des del dia 1 de gener de l'any en què es sol·licita la subvenció. A efectes de l'atorgament de la subvenció, el domicili que figura en el padró serà considerat el domicili habitual d'aquesta persona.
Quan es pot sol·licitar?
Fins al 30 de setembre de l’any en què es sol·licita la subvenció.
Quin és el termini de resolució?
El termini de tramitació és d'entre un mes i un mes i mig a partir del pagament de la taxa. En cas que es faci fraccionat, el termini començarà a comptar a partir del pagament del darrer rebut (normalment el segon pagament es fa al mes de novembre).

Recordem que la subvenció es rep sempre després d'haver fet el pagament de l'impost en qüestió i sempre i quan es reuneixin les condicions necessàries per obtenir-la.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitacióTramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica