AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'impost de béns immobles (IBI)


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la subvenció de l'impost de béns immobles (IBI). Es retorna una part de l'import pagat.
Qui ho pot sol·licitar?
Per poder accedir a la subvenció del 10 % de l'import de la taxa de l'IBI:

- No s'ha de ser propietari d'altres béns immobles, llevat de l'habitatge habitual, una plaça d'aparcament i/o un traster, i l'habitatge habitual ha de tenir un valor cadastral inferior a 200.000 €.
- La unitat familiar o tots els membres empadronats a l'habitatge objecte de la subvenció, no han de tenir, en conjunt, uns ingressos superiors a 30.000 €.

Quan el valor cadastral de l'immoble, destinat exclusivament a l'habitatge habitual, tingui un valor de 40.000,0€ a 60.000,00€, la subvenció serà del 25% de l'import de la taxa de l'IBI.
Quan el valor cadastral sigui inferior als 40.000,00€, la subvenció serà del 50% de l'IBI.

En tots els casos cal que la persona sol·licitant estigui empadronada a Vic almenys des del dia 1 de gener de l'any en què es sol·licita la subvenció.

A efectes de l'atorgament de la subvenció, el domicili que figura en el padró serà considerat el domicili habitual d'aquesta persona.
Quan es pot sol·licitar?
La sol·licitud s'ha de formalitzar abans del 30 de setembre de l'any en què es sol·licita.
Quin és el termini de resolució?
El termini de tramitació és d'entre un mes i un mes i mig a partir del pagament de la taxa. En cas que es faci fraccionat, el termini començarà a comptar a partir del pagament del darrer rebut.

Recordem que la subvenció es rep sempre després d'haver fet el pagament de l'impost en qüestió i sempre i quan es reuneixin les condicions necessàries per obtenir-la.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióAltra informació d'interès
El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de presentar la declaració de la renda de l'any en què es percep.

Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic