Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

19/04/2024

AJUTS. Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de deixalles per fer ús de la deixalleria (fixa i mòbil)

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:març 2024


Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet sol·licitar un ajut a les persones que acreditin la utilització de la Deixalleria per al lliurament de residus, sempre que procedeixin de l'habitatge habitual, i no de locals comercials o altres immobles que pugui tenir el contribuent. D'aquesta manera es vol potenciar la utilització de les deixalleries (fixa i mòbil) per part de la ciutadania, per afavorir la correcta recollida i separació dels residus especials.

Aquest tràmit permet reduir la taxa de residus fins a un 20% si es fa ús de la deixalleria (fixa i mòbil)

- Bonificació del 10% si l'heu utilitzat de 6 a 10 vegades
- Bonificació del 15% si l'heu utilitzat d'11 a 15 vegades amb un mínim de 5 aportacions de residu voluminós o de la fracció vegetal a la deixalleria fixa (*)
- Bonificació del 20% si l'heu utilitzat més de 15 vegades amb un mínim de 5 aportacions de residu voluminós o de la fracció vegetal a la deixalleria fixa (*)

(*) Es considera fracció vegetal els residus d'origen vegetal com la gespa, fullaraca, rams de flors o restes de poda. Es considera residu volumnós els mobles o similars i els electrodomèstics de gran format (neveres, congeladors, rentadores, assecadores, retavaixelles i forn)

Nota: Si es superen els 10 lliuraments però no es compleixen els condicionants dels segon o tercer tram, la bonificació serà del 10%

No seran objecte de bonificació les aportacions de residus objecte de recollida selectiva del servei municipal (paper/cartró, envasos i resta)

La taxa ordinària de l'any 2024 és de 181,37 €. Podeu consultar la regulació d'aquesta taxa a l'ordenança fiscal núm. 11 de l'Ajuntament de Vic
Només es comptabilitzarà un lliurament per dia.

La sol·licitud de la bonificació es pot demanar per la taxa que es paga respecte el domicili habitual, sigui el propietari o el llogater, i no dels locals comercials o altres immobles, encara que siguin propietat de la mateixa persona. L’Ajuntament de Vic pot comprovar les dades aportades pel sol·licitant abans de concedir-la.

Els lliuraments de residus que es tindran en compte a l'hora de resoldre la bonificació seran els que s'hagin fet l'any anterior.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica o la persona que les representi degudament autoritzada i que sigui usuària de la Deixalleria municipal (tant la fixa com la mòbil).

També cal que estigui empadronada al municipi de Vic des del dia 1 de gener de l'any en què es sol·licita.
Quan es pot sol·licitar?
Abans del 31 de gener del 2025. Es comptabilitzaran els lliuraments fets durant l'any 2024.
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per resoldre per part de l'Ajuntament de Vic és de 3 mesos.
Quina és la unitat tramitadora?
L’Àrea Econòmica de l’Ajuntament de Vic.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Altra informació d'interès
Les persones usuàries de la deixalleria (fixa i mòbil) hauran d'identificar-se i aportar les dades necessàries per a utilitzar aquest servei.

En tractar-se d’una bonificació, l’usuari sempre ha de sol·licitar-la a l’Ajuntament. No es fa de forma automàtica sense sol·licitud.