AJUTS. Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de deixalles per fer ús de la Deixalleria (fixa i mòbil)


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet sol·licitar un ajut a les persones que acreditin la utilització de la Deixalleria per al lliurament de residus, sempre que procedeixin de l'habitatge habitual, i no de locals comercials o altres immobles que pugui tenir el contribuent. D'aquesta manera es vol potenciar la utilització de les deixalleries (fixa i mòbil) per part de la ciutadania, per afavorir la correcta recollida i separació dels residus especials.

Les quantitats de bonificació que podran obtenir-se són:
* Si s’acrediten de 6 a 12 lliuraments anuals, la bonificació és l’equivalent al 25% de la quota de la taxa de recollida de residus domiciliaris.
* De 13 a 20 lliuraments, la bonificació és l’equivalent al 50% de la taxa.

La taxa ordinària de l'any 2020 és de 146,45 €. Podeu consultar la regulació d'aquesta taxa a l'ordenança fiscal núm. 11 de l'Ajuntament de Vic
Només es comptabilitzarà un lliurament per dia.

La sol·licitud de la bonificació es pot demanar per la taxa que es paga respecte el domicili habitual, sigui el propietari o el llogater, i no dels locals comercials o altres immobles, encara que siguin propietat de la mateixa persona. L’Ajuntament de Vic pot comprovar les dades aportades pel sol·licitant abans de concedir-la.

Els lliuraments de residus que es tindran en compte a l'hora de resoldre la bonificació seran els que s'hagin fet l'any anterior.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica o la persona que les representi degudament autoritzada i que sigui usuària de la Deixalleria municipal (tant la fixa com la mòbil).

També cal que estigui empadronada al municipi de Vic des del dia 1 de gener de l'any en què es sol·licita.
Quan es pot sol·licitar?
Abans del 31 de gener del 2021. Es comptabilitzaran els lliuraments fets durant l'any 2020.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Haver realitzat aportacions a la Deixalleria mòbil o fixa i haver acumulat els tiquets corresponents o bé haver sol·licitat l’informe a la Deixalleria amb el resum d’aportacions realitzades.

En els tiquets o informes hi ha de constar com a mínim:
- Nom de la persona que acredita el lliurament
- Lloc de procedència
- Adreça de l'habitatge que correspon
- Data i (hora) del lliurament
- Tipus de residus i quantitat

Els informes inclouran tant els usos de la Deixalleria fixa com de la mòbil. Aquests informes seran sol·licitats per la persona usuària a la deixalleria municipal (VIALNETVIC SL), amb una setmana d'antel·lació. La petició de l'informe es podrà fer a la web www.vialnetvic.cat (a l'apartat de Certificació), presencialment o per telèfon (938892654).
Com que a la Deixalleria mòbil no s'emeten tiquets, les persones que en són usuàries només tindran l'opció de sol·licitar aquest informe de lliuraments de residus per poder optar a la bonificació de la taxa.
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per resoldre per part de l'Ajuntament de Vic és de 3 mesos.
Quina és la unitat tramitadora?
L’Àrea Econòmica de l’Ajuntament de Vic.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Altra informació d'interès
Les persones usuàries de la deixalleria (fixa i mòbil) hauran d'identificar-se i aportar les dades necessàries per a utilitzar aquest servei.

En tractar-se d’una bonificació, l’usuari sempre ha de sol·licitar-la a l’Ajuntament. No es fa de forma automàtica sense sol·licitud.

Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic