Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/09/2023

AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'IBI per la conservació i millora de l'entorn urbà (rehabilitació de façanes)

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:21/03/2019

Òrgan Responsable:Economia i Serveis


Descripció del tràmit
Es tracta d'una subvenció de l'impost de béns immobles que es pot sol·licitar quan s'hagin fet treballs de restauració, rehabilitació i millora de la seguretat dels elements de la façana.

La subvenció podrà ser com a màxim el 90% del valor de l'IBI i per un període màxim de tres anys.

L'import total de la subvenció no pot superar mai el cost de l'obra.
Qui ho pot sol·licitar?
Aquelles persones que siguin titulars d'immobles que hagin estat objecte de restauració, rehabilitació i millora de la seguretat dels elements de la façana.

Per accedir a aquesta subvenció no cal que la persona propietària de l'immoble estigui empadronada a Vic i caldrà complir els requisits següents:

- Els edificis hauran de tenir una antiguitat mínima de 30 anys.

- Els treballs hauran de tenir una antiguitat màxima de 3 anys.


No poden ser objecte de subvenció:

- Els treballs d'enderroc d'edificacions.
- Els edificis que estiguin fora d'ordenació.
- Els treballs que es realitzin per ordres d'execució dictades per l'Ajuntament.
- Els edificis on s'hagin realitzat obres sense llicència en els darrers 10 anys, si no s'ha procedit, amb anterioritat, a la seva legalització.
- Els treballs que no s'ajustin a les condicions de la llicència o autorització.
- Els treballs que hagin obtingut qualsevol altra subvenció municipal pel mateix concepte, amb una anterioritat inferior als 15 anys, sempre que no s'acrediti una reforma ocasionada per força major, a criteri de la Comissió d' Hisenda.
Quan es pot sol·licitar?
La subvenció es pot sol·licitar quan s'hagin acabat les obres i serà efectiva a partir de l'any següent en què s'hagi presentat la sol·licitud.
Quin és el termini de resolució?
El termini de tramitació és d'entre un mes i un mes i mig de la presentació de la sol·licitud al Registre General.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la instància
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Altra informació d'interès
Per sol·licitar novament aquest ajut per a un mateix immoble, han d'haver transcorregut, com a mínim, quinze anys, sempre que no s'acrediti una reforma ocasionada per força major, a criteri de la Comissió d'Hisenda.

El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de presentar la declaració de la renda de l'any en què es percep.
Òrgan Responsable
Economia i Serveis