AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones jubilades


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet sol·licitar la subvenció de les taxes per a persones jubilades.

Les subvencions consisteixen a retornar una part dels impostos ja abonats durant l'any actual.

Es retornen els percentatges següents, sempre que es reuneixin els requisits específics per a cada tipus d'impost o taxa:
- IBI: 25 % de l'import de la taxa del domicili habitual, fins a un màxim de 250 euros
- IVTM: 25 % de l'import de la taxa
- Gual: 25 % de l'import de la taxa
- Es retornarà el 90 % de l'import de l'IBI del domicili habitual (fins a un màxim de 250 euros), de l'IVTM i del gual quan la unitat familiar tinguin uns ingressos inferiors a 5.000 euros anuals.
Qui ho pot sol·licitar?
La persona sol·licitant ha de tenir (65 anys o més) l'1 de gener de l'any en què sol·licita la subvenció.

L'import que es tindrà en compte per a calcular l'accés a la subvenció serà la suma del rendiment del treball i la del rendiment del capital mobiliari de la Declaració de l'IRPF. Els ingressos de la unitat familiar no poden excedir d'aquests:
* Per a les famílies d'un sol membre: 1.350 € (1'5 salari mínim interprofessional)
* Per a les famílies de dos membres: 2.250 €
* Per a les famílies de tres membres: 3.150 €
* Per a les famílies de quatre membres: 4.050 €
* Per a les famílies de cinc membres: 4.950 €
* Per cada membre de més: s'afegeix l'import d'un salari mínim interprofessional (900 €)

Cal acreditar que la unitat familiar la compon únicament la persona sol·licitant, la seva parella o parent fins a segon grau de consanguinitat, que estigui també en situació de jubilació, i els fills de fins a 18 anys.


La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Vic almenys des del dia 1 de gener de l'any en què es sol·licita la subvenció. A efectes de l'atorgament de la subvenció, el domicili que figura en el padró serà considerat el domicili habitual d'aquesta persona.

Per sol·licitar la subvenció de l'IVTM, també cal acreditar que és titular d'un vehicle de tracció mecànica, la potència del qual no excedeixi els 16 CV fiscals.

Per sol·licitar la subvenció de l'IBI, també cal acreditar que és propietari o llogater d'un habitatge amb un valor cadastral inferior a 180.000,00 €. En cas de ser llogater, a més del lloguer de l'immoble, ha de pagar la totalitat de l'impost de l'IBI a la propietat.

Per sol·licitar la subvenció del gual també cal acreditar que tributa per la taxa d'ús de les voreres per accedir a la finca o al local del seu habitatge.
Quan es pot sol·licitar?
Fins al 30 de setembre de l'any en què es sol·licita.
Quin és el termini de resolució?
El termini de tramitació és d'entre un mes i un mes i mig a partir del pagament de la taxa. Quan es faci fraccionat, el termini començarà a comptar a partir del pagament del darrer rebut (normalment el segon pagament es fa al mes de novembre).

Recordem que la subvenció es rep sempre després d'haver fet el pagament de la taxa en qüestió i sempre i quan es reuneixin les condicions necessàries per obtenir-la.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióAltra informació d'interès
El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de presentar la declaració de la renda de l'any en què es percep.

Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic