Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/09/2023

AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones jubilades

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:27/04/2022


Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet sol·licitar la subvenció de les taxes per a persones jubilades.

Les subvencions consisteixen a retornar una part dels impostos ja abonats durant l'any actual.


Qui ho pot sol·licitar?
La persona sol·licitant ha de tenir 65 anys o més l'1 de gener de l'any en què sol·licita la subvenció.

L'import de l'ajut que es concedirà dependrà dels ingressos bruts anuals de la unitat familiar, d'acord amb el quadre següent:
Membres nucli familiarMenor o igual ade 6.721 € finsa 8.606 € fins
16.720,00 €8.605,00 €15.120,00 €
2 10.080,00 € 12.908,00 € 22.680,00 €
3 16.800,00 € 21.513,00 € 37.800,00 €
4 23.520,00 € 30.118,00 € 52.920,00 €
5 30.240,00 € 38.723,00 € 68.040,00 €
6 36.960,00 € 47.328,00 € 83.160,00 €
7 43.680,50 € 55.933,10 € 98.280,00 €
% sobre l'impost 40 % 33 % 25 %


Cal acreditar que la unitat familiar la compon únicament la persona sol·licitant, la seva parella o parent fins a segon grau de consanguinitat, que estigui també en situació de jubilació.

La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Vic almenys des del dia 1 de gener de l'any en què es sol·licita la subvenció. A efectes de l'atorgament de la subvenció, el domicili que figura en el padró serà considerat el domicili habitual d'aquesta persona.

Per sol·licitar la subvenció de l'IVTM, també cal acreditar que és titular d'un vehicle de tracció mecànica, la potència del qual no excedeixi els 16 CV fiscals, prenent com a referencia l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (1 vehicle per unitat familiar) la quantia equivalent al 25%, 33% i 40% del mateix en funció de la potència del vehicle.

Per sol·licitar la subvenció de l'IBI, també cal acreditar que és persona propietària o llogatera d'un habitatge amb un valor cadastral inferior a 200.000,00 €. En cas de ser persona llogatera, a més del lloguer de l'immoble, ha de pagar la totalitat de l'impost de l'IBI a la propietat.

Per sol·licitar la subvenció de la taxa d'entrada de vehicles també cal acreditar que tributa per la taxa d'ús de les voreres per accedir a la finca o al local del seu habitatge.
Quan es pot sol·licitar?
Fins al 30 de setembre de l'any en què es sol·licita.
Quin és el termini de resolució?
El termini de tramitació és d'entre un mes i un mes i mig a partir del pagament de la taxa. Quan es faci fraccionat, el termini començarà a comptar a partir del pagament del darrer rebut (normalment el segon pagament es fa al mes de novembre).

Recordem que la subvenció es rep sempre després d'haver fet el pagament de la taxa en qüestió i sempre i quan es reuneixin les condicions necessàries per obtenir-la.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióAltra informació d'interès
El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de presentar la declaració de la renda de l'any en què es percep.

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.