Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

Sol·licitud d'ocupació de la via pública temporal per a instal·lar-hi una terrassa

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:28/01/2020

Òrgan Responsable:Via pública


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar un permís per instal·lar a la via pública taules, cadires, paravents, para-sols i altres elements al servei de cafès, bars, restaurants i establiments anàlegs que hagin fet la corresponent comunicació prèvia o disposin de la corresponent llicència.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost està regulat en l'annex 4 de l'Ordenança Fiscal número 17 de l'Ajuntament de Vic. .

Per taules de cafès i anàlegs:

* de l’1 de març a 31 d’octubre (temporada estival), el cost per m2 d’ocupació de via pública i per mes és de 1,20 euros.
* de l’1 de novembre al 28 de febrer (temporada d'hivern), el cost per m2 d’ocupació de via pública i per mes és de 0,50 euros.
* per guardar les taules i cadires a la via pública, de forma endreçada i segura pels vianants, amb autorització municipal, el cost per m2 d’ocupació i per mes és de 2,40 euros.
* per instal·lar mobiliari complementari a la terrassa (para-sols, estufes etc) amb autorització municipal, el cost per m2 d’ocupació i per mes és d'1 euro.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
La caducitat es determinarà en el decret de concessió de la llicència, en funció de les dates i horaris que s'hagin especificat en la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Via pública