Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

25/05/2022

Tributs municipals (impostos)

EN TERMINI

Descripció del tràmit
Aquest tràmit us informa de quins són i com s'han de gestionar els impostos d'aquest ajuntament:

* Impost sobre béns immobles (IBI): és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.

* Impost sobre activitats econòmiques (IAE): grava l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques.

* Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa aptes per circular per vies públiques.

* Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU): és un tribut directe que grava l'increment de valor que ha experimentat un terreny mentre una persona ha estat propietària d'un pis, aparcament, traster, local, terreny...
Qui ho pot sol·licitar?
S'ha de pagar cada tipus d'impost segons aquest criteris.

IBI
El fet imposable està constituït per la titularitat dels següents drets sobre aquests immobles:
* D'una concessió administrativa.
* D'un dret real de superfície.
* D'un dret real d'usdefruit.
* Del dret de propietat.

Han de pagar l'IBI els titulars dels drets anteriors i en el mateix ordre. És a dir, el propietari haurà de pagar l'impost sempre que no existeixin concessionaris, superficiaris o usufructuaris.
En cas de transmissió, el nou titular ha de pagar l'IBI a partir de l'any següent a la data d'adquisició de l'immoble.

IAE
Han de presentar declaració de l'IAE totes les entitats que desenvolupin una activitat econòmica quan aquestes, o el grup al qual pertanyin, hagin obtingut un import net del seu volum de negocis igual o superior a 1.000.000 d'euros durant el següent període:
a. Si són subjectes passius per l'Impost de societats o per l'Impost sobre la renda de no residents, en l'exercici la declaració del qual s'hagi de presentar reglamentàriament durant l'any immediat anterior al del meritament de l'IAE.
b. Si són societats civils o entitats a les quals es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, en el penúltim any anterior al del meritament de l'IAE.


IVTM
Han de pagar anualment aquest impost els propietaris de vehicles donats d'alta.
En cas de vehicles nous, s'estarà obligat al pagament de la part proporcional de l'impost. Per això l'IVTM es prorrateja per trimestres complerts des de la data de la matriculació del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.

IIVTNU:
Aquest impost ha de pagar-se quan:
* Es ven un pis, aparcament, traster, local o terreny de naturalesa urbana.
* S'adquireix un pis, aparcament, traster, local o terreny de naturalesa urbana mitjançant donació o successió.
* Es constitueix un dret real sobre el pis, aparcament, traster, local o terreny de naturalesa urbana (usdefruit, cens, etc.).
Quina és la unitat tramitadora?
L'ORGT
Formes de tramitació
Per saber com gestionar els rebuts, resoldre dubtes sobre els tributs, etc., us podeu adreçar a la web:

http://orgt.diba.cat

Presencialment
Cal demanar hora per la majoria dels tràmits. La podeu concertar en aquest enllaç.
ORGT Oficina de Vic
Carrer H.R. Abadal, 5 (Edifici El Sucre 3a planta)
08500 Vic
Telèfon: 93 472 92 00
Fax: 93 889 50 05
Adreça electrònica: orgt.osona@diba.es