Dret d'accés a la informació pública


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet presentar una sol·licitud d'accés als documents públics dels quals disposa l'Ajuntament de Vic.

L'exercici d'aquest dret no està condicionat a un interès personal, i la sol·licitud no cal que sigui justificada, tot i que l'exposició de motius es podrà tenir en compte a l'hora de resoldre la sol·licitud.

El dret d'accés a la informació pública es garanteix a totes les persones, d'acord amb el que estableix la normativa vigent. Els límits al dret d'accés a la informació pública hauran d'ésser aplicats d'acord amb la seva finalitat, podent ser denegat o restringit quan la informació comporta un perjudici, segons els casos legalment establerts.

Les sol·licituds d'accés a la informació pública hauran d'ésser denegades quan la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides. Si es tracta d'altra informació que contingui altres dades personals, s'haurà de ponderar raonadament l'interès públic, respecte la divulgació i els drets de les persones afectades. Per altra banda, les sol·licituds també podran ser inadmissibles en els casos legalment establerts.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física a títol individual, o en nom i representació de qualsevol persona jurídica.

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
La consulta de documents és gratuïta, exceptuant les còpies dels documents, que restaran subjectes a les taxes corresponents segons l’Ordenança fiscal núm. 6 vigent de l'Ajuntament de Vic.
Quin és el termini de resolució?
L’ajuntament ha de donar resposta a la sol·licitud en el termini de tres mesos, podent-se ampliar aquest termini de conformitat amb la normativa aplicable.
Quina és la unitat tramitadora?
Departament de Comunicació i Transparència de l'Àrea d'Alcaldia i Social de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic.
Formes de tramitació


Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic