Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

18/07/2024

Dret d'accés a la informació pública

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:19/02/2021

Òrgan Responsable:Comunicació i transparència


Descripció del tràmit
És el dret d'accedir a la informació pública que es troba en poder de l'Ajuntament de Vic. Es pot exercir a partir dels 16 anys.

Les persones poden accedir a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

L'exercici d'aquest dret no està condicionat a la concurrència d'un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma.

Informació pública
S'entén per informació pública la que elabora l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, incloent-hi la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu art. 2 b).

Límit d'accés
Els límits d'accés estan regulats a l'art. 21 de l'esmentada Llei i són els següents:
a) La seguretat pública
b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
c) El secret o la confidencialitat en els procediments i tràmits de per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
d) El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
e) Els drets dels menors d'edat.
f) La intimitat i els altres drets privats legítims
g) El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

El dret d'accés a la informació pública també pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.

Cal tenir en compte que el dret d'accés és un dret que es complementa amb la informació que el ciutadà pot obtenir consultant la informació publicada al Portal de Transparència.

Causes d'inadmissió de sol·licituds
Segons l'art. 29 de la Llei de transparència no s'admeten a tràmit les sol·licituds d'accés a la informació pública en els supòsits següents:
a) Si demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic.
b) Si per obtenir la informació que demanen cal una tasca complexa d'elaboració o reelaboració. En aquest cas, es pot donar la informació de manera desglossada, amb l'audiència prèvia del sol·licitant.
c) Si la informació que demanen és en fase d'elaboració i s'ha de fer pública, d'acord amb les obligacions de transparència del títol II, dins el termini de tres mesos.
d)No s'admeten a tràmit les sol·licituds d'informació consistents en consultes jurídiques o peticions d'informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació establerts per la legislació general de procediment administratiu i per les lleis sectorials que es demanin d'acord amb la normativa corresponent.

La inadmissió de sol·licituds ha d'ésser motivada i comunicada al sol·licitant.

Qui ho pot sol·licitar?
El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys, a títol individual, o en nom i representació de quasevol persona jurídica legalment constituïda.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Cap, només s'aplicarà la taxa de l'ordenança fiscal núm. 6 per expedició de documents administratius en cas de fer fotocòpies.
Quin és el termini de resolució?
1. Les sol·licituds d'accés a la informació pública s'ha de resoldre en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la sol·licitud.
2. El termini a què fa referència l'apartat 1 es pot prorrogar, si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida, fins a un termini igual a la meitat de l'inicial. La pròrroga i les causes que la motiven s'han de comunicar a l'interessat.
3. En el termini a què fa referència aquest article s'ha de resoldre la sol·licitud i notificar la resolució a l'interessat.
4. El termini a què fa referència aquest article només pot restar en suspens en els casos establerts expressament per aquesta llei i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.
Quina és la unitat tramitadora?
Servei d'Administraicó digital i govern obert
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
Alcaldia.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
1. Si l'Administració no ho resol ni ho notifica dins el termini establert, la sol·licitud s'entén estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada informació.
2. No es pot adquirir per silenci administratiu el dret d'accés si concorre algun dels límits establerts per aquesta o altres lleis per tenir accés a la informació pública.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Contra aquesta resolució també podeu interposar reclamació gratuïta davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (www.gaip.cat).

Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Comunicació i transparència