Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

20/04/2024

Sol·licitud de llicència ambiental (FUE)

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:23/12/2022

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet obtenir una llicència ambiental, per a activitats incloses en l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cap, a nivell municipal, però és recomanable disposar de l'informe urbanístic de compatibilitat
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El cost de la taxa serà el que determini l'ordenança fiscal número 13 de l'Ajuntament de Vic.

L'import per a la tramitació del procediment de llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o de llur modificació municipal és de 1.246,35€, per cada 100 m2 més de superfície s'incrementarà 30,03€.

S'aplicaran bonificacions en el pagament de la llicència en els següents casos:
* Canvi de titularitat: bonificació del 80%
* Trasllat: bonificació del 50%
* Ampliació: bonificació del 25%
sempre i quan l'activitat no tingui tributs pendents de pagament.

Per poder optar a la bonificació cal fer constar aquesta circumstància a la sol·licitud.


* Un cop calculada la liquidació tindran una reducció/bonificació en la tarifa d'un 10 % quan s’instal·lin en els carrers de 2a categoria i d'un 20 % en els de 3a categoria. La llista de carrers compresos en cada categoria la trobareu en el darrer apartat de les ordenances fiscals.

Quin és el termini de resolució?
El termini per resoldre aquesta sol·licitud és de sis mesos comptats des de la data de la seva entrada al registre general de l’Ajuntament.

Aquest termini restarà interromput si s’ha de requerir el titular perquè esmeni la sol·licitud o perquè aporti documentació addicional, entre la data de rebuda del requeriment i la data de presentació de l’esmena o documentació complementària, d’acord amb allò que estableix l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si un cop transcorregut el termini de sis mesos l’Ajuntament no ha notificat la resolució, el sol·licitant podrà entendre desestimada la sol·licitud.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
La no resolució i notificació en el termini de sis mesos comporta la desestimació de la sol·licitud de llicència i permet a l'interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
La llicència ambiental caduca quan l'activitat no es sotmet a un control ambiental inicial, en el termini establert en la llicència o quan no s'estableixi termini transcorreguts 4 anys des de l'entrada en què es va atorgar.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióÒrgan Responsable
Serveis Generals
FUE