Al·legacions/ Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació


Nivell 2. Tramitació electrònica


  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants
  • Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, regulador del reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
  • Reial Decret 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic