Presentació d'ofertes en cas de contractes menors


Nivell 2. Tramitació electrònica


  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic