URBANISME. Sol·licitud de llicència de divisió horitzontal


Nivell 2. Tramitació electrònica


  • Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques de Vic
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic