Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica


  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme
  • Llei 20/2009, de 4 de juliol, de prevenció i control ambiental de les activitats
  • Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques de Vic
  • Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vic, aprovat definitivament en data 19 de juliol de 2010 i verificat el text refós en data 21 de desembre de 2010 (DOGC núm. 5849 de 31.03.2011)
  • Ordenances fiscals Vigents

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic