Dret d'oposició al tractament de dades personals


Nivell 2. Tramitació electrònica


  • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter personal, i normativa de desplegament
  • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic