Sol·licitud d'inscripció al casal d'estiu


Nivell 2. Tramitació electrònica

Documentació a aportar


Per tal que la matricula sigui efectiva, cal entregar la documentació següent degudament firmada. La documentació ha d'estar firmada per a cada infant inscrit.

Documentació Tipus Presentació Model
Fotocòpia del document d'identificació de l'infant (DNI o llibre de família) Obligatori Ambdues
Fotocòpia del document d'identificació del pare, mare i/o tutor Obligatori Ambdues
Fotocòpia de la targeta sanitària Obligatori Ambdues
Comprovant de pagament Opcional Ambdues
Full d'autoritzacions paternes/maternes degudament signat Obligatori Ambdues
Declaració responsable degudament signat i per inscrit Obligatori Ambdues
Fotocòpia del carnet de vacunes de cada infant Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic