Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o d'un espectacle o activitat recreativa (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Projecte tècnic, en format pdf, signat digitalment per un tècnic competent Obligatori Ambdues
Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat (format en PDF i signat digitalment) Obligatori Ambdues
Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi Obligatori Ambdues
Certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis, quan hagi estat emès per una entitat col·laboradora de l'Administració, si escau. Obligatori Ambdues
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel RD191/2011, si és el cas. Opcional Ambdues
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament dels béns de domini públic no municipal, si escau. Opcional Ambdues
Document acreditatiu d'haver realitzat el control preventiu en matèria d'incendis i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis si es tracta d'activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010. Opcional Ambdues
Certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d'incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d'aplicació. Obligatori Ambdues
Còpia del rebut vigent de l'assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic