Sol·licitud del distintiu d'aparcament a la zona verda


Nivell 2. Tramitació electrònica

Documentació a aportar


En el cas d'haver autoritzat l'Ajuntament de Vic a comprovar les dades:

Documentació Tipus Presentació Model
NIF, Passaport o altres Obligatori Ambdues
Pòlissa vigent de l'assegurança en què la persona figuri com a conductora habitual (si no és la titular del vehicle) Opcional Ambdues
Permís de circulació (quan el vehicle del local comercial no tributi l'IVTM a Vic) Opcional Ambdues
Documentació acreditativa de la relació laboral o societària, vigent i NIF de l'empresa a la qual pertany. Opcional Ambdues

En el cas de no haver autoritzat l'Ajuntament de Vic, haureu de presentar els documents de l'apartat anterior que corresponguin i també aquests:

Documentació Tipus Presentació Model
Volant d'empadronament (excepte per als locals comercials) Opcional Ambdues
Rebut de l'IVTM (Impost de vehicles de tracció mecànica) per als cotxes que l'hagin tributat a Vic Opcional Ambdues
Rebut de la taxa per recollida de residus comercials (en el cas dels locals comercials) Opcional Ambdues
NIF de l'empresa a la qual pertany. Opcional Ambdues

En el cas de locals comercials o quan s'autoritzi a una altra persona a fer el tràmit

Documentació Tipus Presentació Model
Escriptura de poders Opcional Ambdues
Autorització de representació Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic