Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

06/12/2021

SUBVENCIÓ. Sol·licitud d'una subvenció

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:12/04/2018


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Fotocòpia del DNI i del document que acredita la representació que ostenta actualment la persona física respecte l’entitat. Obligatori Ambdues
Memòria (annex 1) Obligatori Ambdues
Pressupost detallat d'ingressos i despeses de l'activitat / projecte a subvencionar (annex 2) Obligatori Ambdues
Dades complementàries pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (Annex 3) Obligatori Ambdues

En cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones:

Documentació Tipus Presentació Model
Memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Opcional Electrònica

En cas que la subvenció sigui superior a 10.000,00€ i els beneficiaris persones jurídiques:

Documentació Tipus Presentació Model
Declaració responsable sobre retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques d’acord amb el que disposa l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Opcional Electrònica

Per les entitats, en cas que els estatuts dipositats al Registre Municipal d'Entitats de Vic no siguin els vigents:

Documentació Tipus Presentació Model
Original o còpia compulsada dels estatuts actuals Opcional Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues