EMPRESA. Sol·licitud de subvenció al Programa Reempresa


Nivell 2. Tramitació electrònica

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Memòria Obligatori Ambdues
Pressupost detallat d'ingressos i despeses de l'activitat / projecte a subvencionar (annex 2) Obligatori Ambdues
Certificat d’un dels centres Reempresa conforme està donat d’alta al Programa Reempresa i que s’hagi acollit a l’assessorament ofert en el programa. Obligatori Ambdues
Alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 036 o 037 o DUE). Obligatori Ambdues
Alta inicial en el règim Especial de Treballadors autònoms (RETA) o Mutualitat del Col·legi Professional. Obligatori Ambdues
Targeta d’identificació fiscal i escriptures en el cas de socis d’una societat civil o mercantil. Obligatori Ambdues
Autorització de representació Obligatori Ambdues
Contracte de transmissió de l’activitat o compra d’actius. Obligatori Ambdues
Informe i certificat de viabilitat emès pel Servei d’emprenedoria de Creacció i la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Vic. Obligatori Ambdues
Declaració de subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. Obligatori Ambdues

En cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones:

Documentació Tipus Presentació Model
Memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Opcional Ambdues

En el cas de no haver autoritzat l'Ajuntament de Vic, haureu de presentar els documents de l'apartat anterior que corresponguin i també aquests:

Documentació Tipus Presentació Model
Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social Opcional Ambdues
Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic