Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament pels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació
La memòria ha de contenir:

- Descripció del tipus d'establiment on es realitzarà l'activitat: centre específic d'aplicació de les activitats sol·licitades, centre d'estètica, perruqueria, hotel o similars, centre de massatges, centre de bronzejat, gimnàs o centre esportiu, centre de formació d'aquestes activitats, centre de distribució (material relacionat amb aquestes activitats), altres (especifiqueu quin).

- Descripció detallada de les instal·lacions i equips: sales de treball de tatuatge, sales de treball de pírcing, sales de treball de micropigmentació, lliteres de treball, distribució de lliteres per sala, armaris per a materials específics, armaris per a roba específica, sales d'esterilització, autoclaus, sistemes de desinfecció, magatzems, magatzem d'escombraries, serveis higiènics, altres (especifiqueu-ne el nombre i les característiques i/o observacions).

- Especifiqueu si disposen de locals externs o separats de l'establiment principal, la ubicació i l'ús al qual es destinen.

- Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions

- Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador. Especifiqueu el nombre de persones que treballen a l'establiment, el nombre d'aplicadors i els seus noms i cognoms. Per a cada persona cal adjuntar la fotocòpia del DNI, el diploma del curs de formació higienicosanitària o un equivalent i el certificat de vacunació d'hepatitis B i tètanus (art.11.1 Decret 90/2008)

- Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris.

- Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació o pírcing per lliurar a la persona usuària abans de fer la pràctica.

- Descripció detallada de les activitats que es pretenen portar a terme al local.

- Altres dades d'interès (horari i dies d'activitat).


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Memòria Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic