Sol·licitud d'acreditació per accedir a l'illa de vianants


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació

Documentació a aportar


En el cas d'haver autoritzat l'Ajuntament de Vic a comprovar les dades:

Documentació Tipus Presentació Model
Permís de circulació Obligatori Ambdues
Reconeixement de disminució Opcional Ambdues
Contracte de lloguer Opcional Ambdues
Escriptura de propietat Opcional Ambdues
Pòlissa vigent de l'assegurança en què la persona figuri com a conductora habitual (si no és la titular del vehicle) Opcional Ambdues

En el cas de no haver autoritzat l'Ajuntament de Vic, haureu de presentar els documents de l'apartat anterior que corresponguin i també aquests:

Documentació Tipus Presentació Model
Volant d'empadronament (excepte per als locals comercials) Opcional Ambdues
Rebut del pagament de l'impost de béns immobles (IBI) Opcional Ambdues
Rebut de la taxa per recollida de residus comercials (en el cas dels locals comercials) Opcional Ambdues

En el cas de locals comercials o quan s'autoritzi a una altra persona a fer el tràmit:

Documentació Tipus Presentació Model
Escriptura de poders Opcional Ambdues
Autorització de representació Opcional Ambdues
Permís de circulació (quan el vehicle del local comercial no tributi l'IVTM a Vic) Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic