URBANISME. Sol·licitud de llicència de divisió horitzontal


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Autorització de representació Opcional Ambdues
Escriptura de poders Opcional Ambdues
Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació Obligatori Ambdues
La proforma de l'escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa Obligatori Ambdues
Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable i, en el cas d'habitatges, del compliment dels requisits mínims d'habitabilitat per a segona ocupació Obligatori Ambdues
Plànols necessaris, a escala adequada, per deixar constància del nombre d'habitatges, establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic