Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació
La documentació tècnica (memòria i plànols) s'ha de presentar en format PDF signat digitalment.
Cal que aquesta documentació es presenti per separat (un pdf per la memòria i un pdf pels plànols).

Si no disposeu de certificat digital, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça Major us en podem emetre un.
Observacions de la documentació

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals. Per als usos hotelers, de restauració, recreatius i religiosos o, en general, qualsevol altre en el qual s'hagi de tenir en compte l'ocupació, cal fer constar l'aforament màxim previst Obligatori Ambdues
Plànol del local que contingui la informació suficient per a poder verificar l'abast urbanístic de l'activitat, amb indicació de la superfície útil i de l'ús al qual es destinarà cada dependència, i la superfície útil i la construïda total Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic