Comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreatives


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat (format en PDF i signat digitalment) Obligatori Presencial
Projecte tècnic, en format pdf, signat digitalment per un tècnic competent Obligatori Presencial
Certificat d'instal·lació d'equip de protecció contra incendis, signat per un instal·lador autoritzat, i contracte de manteniment d'aquest equip Obligatori Presencial
Certificat de protecció contra el foc d'elements estructurals Obligatori Presencial
Certificat d'homologació i instal·lació de portes EI Obligatori Presencial
Contracte d'operacions de manteniment contra la legionel·losi Obligatori Presencial
Documentació relativa a la gestió de residus Obligatori Presencial
Assegurança que cobreixi la responsabilitat civil i rebut de pagament de l'assegurança Obligatori Presencial
Permisos d'altres organismes o administracions que correspongui Opcional Presencial
Documentació acreditativa de la legalització de les instal·lacions sotmeses a reglamentació específica (electricitat, gas, etc.). Obligatori Presencial
Certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis, quan hagi estat emès per una entitat col·laboradora de l'Administració, si escau. Obligatori Presencial
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel RD191/2011, si és el cas. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic