Comunicació prèvia ambiental municipal (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació
La documentació tècnica (memòria i plànols) s'ha de presentar en format PDF signat digitalment.
Cal que aquesta documentació es presenti per separat (un pdf per la memòria i un pdf pels plànols).

Si no disposeu de certificat digital, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça Major us en podem emetre un.

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Projecte tècnic, en format pdf, signat digitalment per un tècnic competent Obligatori Ambdues
Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat (format en PDF i signat digitalment) Obligatori Ambdues
Documentació acreditativa de la legalització de les instal·lacions sotmeses a reglamentació específica (electricitat, gas, etc.). Obligatori Ambdues
Certificat d'instal·lació d'equip de protecció contra incendis, signat per un instal·lador autoritzat, i contracte de manteniment d'aquest equip Obligatori Ambdues
Certificat de protecció contra el foc d'elements estructurals Obligatori Ambdues
Document acreditatiu d'haver realitzat el control preventiu en matèria d'incendis i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis si es tracta d'activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010. Opcional Ambdues
Certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis, quan hagi estat emès per una entitat col·laboradora de l'Administració, si escau. Obligatori Ambdues
Contracte d'operacions de manteniment contra la legionel·losi Obligatori Ambdues
Documentació relativa a la gestió de residus Obligatori Ambdues
Permisos d'altres organismes o administracions que correspongui Opcional Ambdues
Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris Obligatori Ambdues
Permís de l'ACA si l'aigua procedeix d'un pou. Obligatori Ambdues
Pla dejeccions ramaderes Opcional Ambdues
Escriptura de poders Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic