Sol·licitud de llicència ambiental (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Projecte bàsic, amb estudi ambiental, signat per tècnic competent Obligatori Ambdues
Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l'adreça, titulació i habilitació professional de la persona designada Obligatori Ambdues
Pla dejeccions ramaderes Opcional Ambdues
Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl Obligatori Ambdues
El sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació Opcional Ambdues
Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable. Obligatori Ambdues
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel RD191/2011, si és el cas. Obligatori Ambdues
Estudi d'impacte ambiental. Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic