Sol·licitud de preinscripció i matrícula de les Escoles Bressol Municipals


Nivell 1. Informació
Observacions de la documentació
DOCUMENTS PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ AL·LEGATS

Proximitat:
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
- Només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d’entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.
- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat a l’efecte per l’empresa.


Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o pares legals que hi treballen.
- el centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.


Conciliació de la vida laboral i familiar:
- Contracte laboral vigent o un certificat a l’efecte per l’empresa, o els últims 3 rebuts d’autònom.
- Certificat de familiar amb dependència a càrrec o de cuidador principal.


Discapacitat de l’alumne/a pare, mare, tutor/a o germans:
- Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al•legui aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. També s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas el certificat haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.


Renda anual de la unitat familiar:
- Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.


Família nombrosa o monoparental:
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent o original i fotocòpia del carnet de família monoparental vigent.


Malaltia crònica:
- Informe emès per un/a metge/ssa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col•legi de Metges de la demarcació corresponent.


MATRÍCULA:

Original i fotocòpia del DNI del pare i la mare o tutors
Original i fotocòpia Targeta Sanitària del nen/a
Original i fotocòpia del Carnet de Vacunes del nen/a
2 fotografies de carnet del nen/a (els de 0 a 1any han de donar les fotos a les educadores a principi de curs)
Fotocòpia del número del compte corrent.

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Llibre de família Obligatori Presencial
NIF, Passaport o altres Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic