Protecció de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Vic

L’Ajuntament informa als usuaris sobre la seva política de privacitat de conformitat amb amb els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic